Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Oksbøl Sogns historie

Baggrund – lidt historie, landskab, befolkning og bebyggelse

 

Oksbøl Sogn ligger i et landskab, hvor istiden har sat sine tydelige spor. MjelsVig, Mjelssø og Bundsø er del at et tunneldalsystem sammenhængende med Oldenorddalen og Nordborgdalen, hvor smeltevandsmasserne har strømmet mod kysten.   

 

Sognets højeste bakker med omkring 40 m ligger nord for Mjelssø. Herfra er der en storslået udsigt til det meste af sognet.

Mod vest i Sognet ligger Lyngen og Steg med stejle skrænter mod Stegsvig. Lyngens sandede jorde lå udyrket helt til midten af 1800-tallet. (“Han brød lyngen”).

Området ved Stegsvig er undersøgt af Kulturarvsstyrelsen, der har registreret Stegshoved som et kulturarvsareal – en mulig forsvarsvold eller dæmning samt rester af en vej og broanlæg fra middelalderen.

Mjels Mark og Broballe Mark har flade langstrakte bakker faldende mod Als Fjord. Der er en del gravhøje i området og spor fra landingspladser ved Lusig Skov og Hardeshøj, der kan føres tilbage til vikingetiden.

Til trods for intensiv landbrugsdrift har sognet et varieret dyre- og planteliv. Der er fortsat en

del levende hegn langs veje og markskel, vandhuller med løvfrøer, skovbund med gøgeurt – der er set isfugle ved Mjelssø.

Landsbyerne ligger som “perler på en snor” langs de gamle landeveje.

Oksbøl Sogn har omkring 824 indbyggere. Heraf bor ca. 624 i landsbyerne, Oksbøl, Broballe, Mjels og Hardeshøj og ca. 200 i det åbne land.

Aldersfordelingen var ved udgangen af 2009:

0 -20 år                   222

20 – 60 år                412

60 –                         190

 

 

Landsbyerne

 

Oksbøl ligger i det højtliggende bakkelandskab nord for Mjelssø-Bundsødalen. Landsbyen betegnes som en fortelandsby. De tidligere fælles græsningsarealer træder klart frem inde i landsbyen.   

 

Tydeligt i landskabet fremtræder Oksbøl Kirke. Det menes, at kirken er opført, hvor der allerede i 800-tallet har ligget en af Danmarks ældste kirker. Kirken og kirkegården er omgivet af en randbeplantning af høje, gamle træer. Tæt ved kirken ligger Oksbøl Kro.

Landsbyen har bevaret sin oprindelige struktur med gadeforløb, hvor bygningerne er placeret langs Oksbøl Nørregade og Oksbøl Søndergade, med gadekær, grønning og græsningsarealer mellem gårdene, der fortsat afgræsses af kvæg og heste. Før udskiftningen (ca. 1770) var der 12 gårde i landsbyen – heraf ligger 9 fortsat med deres oprindelige placeringer. Der drives fortsat landbrug fra flere ejendomme, andre er overgået til anden anvendelse som mindre håndværk, liberale erhverv, vognmand, frisør, bed and breakfast og lign.

Landbrugsbygningerne er opført i traditionel nordalsisk byggestil. Til gårdene var der som hovedregel aftægts- og landarbejderboliger. Der er flere velbevarede såvel stuehuse samt driftsbygninger – heriblandt Dominicussens Gård, en kroggård med høj bevaringsværdi.

Mod nord i landsbyen ses spor efter den tidligere amtsbane, E Kleinbahn, og den gamle stationsbygning.

I den sydlige del af Oksbøl ligger en nyere bebyggelse, der knytter sig til lignende bebyggelse i Broballe ved lyskrydset på Oksbølvej.

I Oksbøl er der omkring 190 indbyggere (nord for Oksbølvej). 

 

Broballe betegnes som en slynget vejby, hvor gårdene og landsbyens huse ligger langs med landsbygaden. I landsbyen ses tydeligt en række tidligere vigtige funktioner, bl. a. mejeri, skole, kro og håndværkerhuse ved siden af de store gårde med tilhørende landarbejderhuse og aftægtshuse. 

Bebyggelsen mod Mjelssø langs Skolebakken og Skolemarken er hovedsagelig af nyere dato, dog med undtagelse af den tidligere Oksbøl Skole fra ca. 1860.

I den ældste del af Broballe ved den gamle bro over Landgrøften bemærkes et velbevaret bindingsværkshus. Et nyere stuehus føjer sig fint ind i husrækken. Markant er også en fin gammel 3 tavls bindingsværkslade og en række høje vejtræer. På hjørnet langs landsbygaden ligger den tidligere kro (Brugsen), der nu er istandsat til beboelse og en række huse af ældre dato. På det andet hjørne er Broballe Mørtel fortsat en driftig virksomhed.

Landsbygaden snor sig og giver kig ud over de åbne marker til den nu genoprettede Mjelssø. Op ad bakken ligger flere gårdanlæg med markante stuehuse, opført som 15-20 fags langhuse og enkelte velbevarede ældre driftsbygninger og aftægtshuse. Flere gårde drives fortsat landbrugsmæssigt. Andre har ændret anvendelse til bl.a. bed and breakfast.

Højest i landsbyen ligger det tidligere Broballe Andelsmejeri, nu omdannet til microbryggeri, Broballe Bryghus.

For enden af bygaden ligger Brandstationen og Oksbøl Friskole.

Landsbybilledet præges af adskillige store gamle træer – valnød, blodbøg, lind, rødtjørn, samt den egnstypiske række af pæretræer langs vejen. Ikke mindst på bakken, over for Broballe Bryghus, ligger en bemærkelseværdig fin, gammel, alsisk frugthave.

Der er ca. 240 indbyggere i Broballe (syd for Oksbølvej).

Mjels er nok den ældste af vores landsbyer – måske endda den ældste på Als. Landsbyen betegnes som en forteklyngeby,

Mjelsgård ligger på et voldsted, dateret tilbage til år 1050 (kulturarv.dk). Mjelsgård er en tidligere adelsgård, der i 1585 blev købt af hertug Hans Den Yngre. På det tidspunkt udgjorde Mjelssø sammen med Bundsø et samlet fjordsystem i forlængelse af Mjels Vig.

Hertugen anlagde imidlertid en dæmning ved Mjels, hvorved Mjels Sø og Bundsø udviklede sig til ferskvandssøer. I 1850 startede en egentlig afvanding af de to søer med efterfølgende opdyrkning af de tørlagte arealer.

I 2005 blev Mjelssø genetableret til den nu 45 ha store sø som naturområde. Den 110 ha store Bundsø dyrkes fortsat landbrugsmæssigt. Imidlertid forventes det, at søen inden for overskuelig tid vil blive retableret som naturområde.

Mjelsgård drives fortsat landbrugsmæssigt. Udlængerne til Mjelsgård er registreret med høj bevaringsværdi. Til Mjelsgård hører Mjelsvig Lystbådehavn.

Næsten alle ældre bygninger i Mjels er registreret som bevaringsværdige – høj bevaringsværdi har Mjels Skole fra 1926. En del nyere parcelhuse er opført, hvor arealerne tidligere har ligget som grønninger mellem gårdene. Dog er en del grønne arealer mellem gårdene fortsat friholdt for bebyggelse. Sydvest for landsbyen står en nyere vindmølle.

En del gårde i landsbyen drives fortsat landbrugsmæssigt. Derudover er der mindre produktionsvirksomheder, håndværk, liberale erhverv mm.

Færgetrafikken føres i dag gennem landsbyen. Der er planlagt en omfartsvej øst om Mjels.

Der er ca. 160 indbyggere i Mjels.

Hardeshøj er et gammelt udskibningssted – spor peger på, at der herfra har været færge til fastlandet i mere end 300 år. 

Færgen Bitten sejler dagligt hver halve time til Ballebro fra et relativt nyt færgeleje. Det tidligere færgeleje benyttes til fritidsformål. Der er en bro til større både og kuttere og en mindre jollehavn.

Hardeshøj Kro og de tidligere lagerbygninger på havnen anvendes i dag til ferie-fritidsformål. Der er i kommuneplanen åbnet mulighed for, at der på et areal øst for færgelejet kan etableres et feriecenter med lystbådehavn.

Mod vest ligger et større naturområde, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven, registreret som strandeng.

I Hardeshøj er der ca. 40 indbyggere.

Kilder: Kommuneatlas Nordborg, Kulturarvstyrelsen, Oksbøl Sogn Historie og Fortællinger, Sønderborg kommune.

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer